Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Ein Hysgol / Our School

Dysgwn fel teulu, tyfwn fel cymuned” yw arwyddair Ysgol Gymraeg Y Fenni ac mae’n sail i’r ethos bositif a chroesawgar sydd yn yr ysgol o ddydd i ddydd.  Credwn yn gryf bod gan bob plentyn yr hawl i lwyddo o fewn awyrgylch hapus a diogel tra’n rhan o’r teulu agos sydd gennym yma.

 

Gweithia rhieni ac aelodau’r gymuned ehangach gyda disgyblion yn rheolaidd trwy’r “Cwtsh Cymreig,” cynllun sy’n denu dysgwyr a siaradwyr Cymraeg i’r ysgol er mwyn cyd-weithio ar wahanol brosiectau garddio, celf a chrefft trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Rhwydweithiwn gydag ysgolion Y Fenni trwy chwaraeon a gweithgareddau diwylliannol eraill a gydag ysgolion cyfrwng-Cymraeg eraill ar draws Gwent trwy weithgareddau’r Urdd a gweithgareddau Pontio Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhontypwl.

 

Yn ogystal â meithrin yr iaith Gymraeg, gyda newidiadau diweddar i’r cwricwlwm yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnodau Allweddol 2, ein nod yw i sicrhau bod gan ein disgyblion y sgiliau trosglwyddiadwy sydd angen arnynt er mwyn bod yn aelodau gwerthfawr o’u cymunedau yn y dyfodol.

 

Hyderwn y bydd eich plentyn yn derbyn pob cyfle i ffynu yn ein hysgol ac edrychwn ymlaen at gyd-weithio gyda chi fel teulu yn ystod cyfnod eich plentyn yn yr ysgol.  Cysylltwch os am drafod ymhellach!

 

 

 

 

The school motto of “Learning as a family, growing as a community” lies at the heart of our philosophy. The school has a family atmosphere, every child is encouraged to reach his or her full potential and all members of staff support the positive ethos of the school wholeheartedly.

 

Parents and members of the community regularly work alongside the pupils through our ‘Cwtsh Cymreig’ scheme which offers Welsh learners and Welsh speakers the opportunity to use the language during gardening, arts and other projects.

 

The school networks with Abergavenny schools through sports and cultural activities and with other Welsh-medium schools across greater Gwent through Urdd activities and transition activities run by Ysgol Gyfun Gwynllyw in Pontypool.

 

As well as nurturing the Welsh language, with recent changes to the curriculum in both Foundation Phase & KS2, we are aiming to equip our pupils with the transferrable skills that they will need in order to become valuable members of their communities in years to come.

 

We are confident that your child will have every opportunity to flourish in our school and we look forward to working with you as a family during your child’s time at school. Please contact us if you would like any further information!