Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Llywodraethwyr / Governors

Rôl y Llywodraethwyr The Governors' Role Adroddiad y Llywodraethwyr Governors' Report Financial Statement

Gwybodaeth Cyffredinol / General Information

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni / Governors' Reports to Parents

Datganiad Ariannol Canlyniadau Diwedd Cyfnod Allweddol 2 (2016) End of Key Stage 2 Results (2016) Canlyniadau Diwedd Cyfnod Sylfaen (2016) End of Foundation Phase Results (2016) Canlyniadau Profion Cenedlaethol (2016) National Tests Results (2016)

Corff Llywodraethu Ysgol Gymraeg y Fenni 2016/17

Ysgol Gymraeg y Fenni Board of Governors 2016/2017

 

Pennaeth - Headteacher

April Wiggins

 

Llywodraethwyr Cymunedol - Community Governors

Jeff Davies

Rhiannon Davies

Norma Watkins

 

Llywodraethwyr Awdurdod Lleol - Local Authority Governors

Geoff Cowan

David Hughes-Jones - Is-Gadeirydd / Vice-Chairperson

Samantha Merchant

Dilys Williams

 

Rhiant Lywodraethwyr - Parent Governors

Kate Garrett

Ella Harrison-Hansley

Sarah-Louise Spinks - Cadeirydd / Chairperson

Sioned Webb

 

Athro Lywodraethwr - Teacher Governor

Matthew Dicken

 

Stafff Lawodraethwr - Staff Governor

Heidi James

 

Clerc i'r Llywodraethwyr - Clerk to Governors

Rachel Barrett

 

 

 

 

 

Cylchlythr Tymor y Gwanwyn - Spring Term Newsletter

Under the Schools Standards and Organisation (Wales) Act 2013 the Governing Body is no longer required to hold a meeting for the purpose of discussing the 'Report to Parents'. However, if 10% of parents wish to request a meeting in writing then one can be convened.

Our next Forum for famililies and governors will be on Friday 3rd March at 3.20pm.  In the meantime, if you have any questions or queries relating to the Governors' Report to Parents, please contact the Governing Body via e-mail; Llywodraethwyr@hwbcymru.net

O dan y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth (Cymru) 2013 nid oes angen i'r Corff Llywodraethu  gynnal cyfarfod i drafod yr 'Adroddiad i Rieni'. Fodd bynnag, os yw 10% o rieni yn dymuno i ofyn am gyfarfod yn ysgrifenedig, yna gall un yn cael ei threfnu.

 

Bydd ein Fforwm nesaf ar gyfer famililies a llywodraethwyr ar Ddydd Gwener 3ydd o Fawrth am 3.20yp. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn ymwneud â Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni, cysylltwch â'r Corff Llywodraethol drwy e-bost; Llywodraethwyr@hwbcymru.net