Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Siarter Iaith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nod

 

Nod y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn defnydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg.

 

Dwy iaith, dwywaith y dewis!

 

Bwriadwn annog ac ysbrydoli ein plant i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ym mhob agwedd o'i bywydau.

 

Mae'r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o'r ysgol: y Cyngor Ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a'r gumuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

 

Ein Gweledigaeth

 

Gweledigaeth Ysgol Gymraeg Y Fenni yw y bydd pob plentyn yn dewis ac yn gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o'i fywyd, ac y byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

 

 

 

 

Objective

 

The objective of the Language Charter is to provide a clear framework, which can be used to promote and increase the use of Welsh by children in a social context.

 

Two languages, twice the choice!

 

To encourage and inspire our children to use Welsh in all aspects of their lives.

 

The Language Charter exhorts participation from every member of the school community: the school council, the pupils, the workforce, parents, governors and the wider community are all encouraged to take full ownership of it.

 

 

Our Vision

 

Ysgol Gymraeg Y Fenni's vision is that every child chooses and is able to speak polished Welsh in all aspects of daily life and that they are proud of the language, culture and traditions of Wales.

 

 

 

 

Am fwy o fanylion ar y Siarter Iaith a'n llwyddiant yn 2017 dadlwythwch y pamffled yma creuwyd gan y Cyngor Ysgol.

 

For more infoartion regarding the Language Charter and our success in 2017 download this useful pamphlet created by our School Council.  

 

 

 

Sbarc a Seren Pamffled y Cyngor Ysgol Siarter Iaith 1 Siarter Iaith 2 Siarter Iaith 3 Pamffled Siarter Iaith Cymraeg Pamffled Siarter Iaith Saesneg Siarter Iaith Gymraeg Siater Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Stwnsh BBC iPlayer Cyw S4C

Rhaglenni teledu Cymraeg

Welsh television programmes

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Adnoddau defnyddiol

Useful resources

Apiau Cymraeg Defnyddiol

Useful Welsh Apps

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase
Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2
Mwy o Apiau defnyddiol / More useful Apps

Cerddoriaeth Cymraeg

Welsh Music

Swnami 2 Swnami Cowbois Rhos Botwnnog llun Cowbois Rhos Botwnnog Bronwen Lewis Bronwen Lewis Clwb Cariadon Clwb Cariadon yws gwynedd Yws Gwynedd mr phomula Mr Phormula lowri evans Lowri Evans candelas Candelas Fleur de Lys Fleur de lys